Sporttrade - eshop

Omlouváme se, ale činnost e-shopu byla ukončena

P.S. pokud ty, návštěvníku našeho webu, máš zájem podnikat a pokračovat dál ve slušné značce Sporttrade, ozvi se. Tuto možnost je možné probrat. Doména a projekt je na prodej.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě www.sporttrade.cz. Internetový obchod provozuje Mgr. David Porš - IČ 72007745. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Ceny jsou platné pouze na tomto eshopu.

2. Objednání zboží

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Pokud je požadované zboží skladem, expedujeme ho průběžně. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, bude o této skutečnosti zákazník vždy informován telefonicky nebo emailem.

3. Doprava

Pro rozvoz zboží používáme služeb České pošty. Ceny se řídí dle platných sazebníků výše uvedených subjektů.

4. Objednávka

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.sporttrade.cz, jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednaného zboží prodávajícím.

Podmínkou platnosti elekronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.spottrade.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromaždování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

Ceny uvedené v ceníku jsou smluvní. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peňez)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlovy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

6. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace www.sporttrade.cz a právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na adrese obchod@sporttrade.cz.

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou na obchod@sporttrade.cz. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

7. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.sporttrade.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Storno objednávky múže zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemě potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem. Účastníci se výslovně ve smyslu ust.§ 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

8. Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovaou a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity, pouze pro interní potřebu eshopu www.sporttrade.cz a nebudou zveřejněny, nebo poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se www.sporttrade.cz zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, www.sporttrade.cz se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb www.sporttrade.cz dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na obchod@sporttrade.cz.

Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přistupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. uděluji souhlas se zpracováním zde poskytnutého elektronického kontaktu eshopu www.sporttrade.cz., se sídlem Ruprechtická 164/2B Liberec 1 460 01 k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení týkající se nabídky sportovního zboží prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. a to na dobu neurčitou.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat.